Chào mừng Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

01/08/2023|06:53

Ngày 10/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1100-QĐ/TU về việc hợp nhất Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, thời gian đi vào hoạt động từ ngày 01/8/2019.

 

 

Khi sáp nhập, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 129 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 59 đảng bộ và 70 chi bộ cơ sở, với 374 chi bộ trực thuộc và 03 đảng bộ bộ phận, có tổng số 6.402 đảng viên đang sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Khối.

 

 

Từ khi sáp nhập đến nay, Đảng bộ Khối đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối được quy định tại Quy định số 35-QĐ/TU, ngày 20/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

                                                                                                                                                                       Hồng Xuyến 


Chuyên đề